Genel Dezenkeksiyon Amaçlı Ozon Kullanımı

Ozon gazı; doğada, güneşten gelen mor  ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalayarak ozon moleküllerine çevirmesi sonucu  oluşur. Teknolojik olarak ise, elektron boşalımı  yardımıyla soluduğumuz havadan ya da saf  oksijenden elde edilir.

 Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz  olması nedeniyle, dezenfeksiyon amacıyla  özellikle son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Hammaddesi oksijen olan  ozon gazı, tek doğal dezenfektandır. Doğal bir  dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının hızla  yaygınlaşmasına ve güvenle kullanılmasına yol  açmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliği alanında  dezenfeksiyon amaçlı ozon kullanımına ilgi son

yıllarda hızla artmaktadır.

 Suların dezenfeksiyonunda, gıda endüstrisinde, soğuk hava depolarında, kokunun giderilmesinde, yüzme havuzlarında,  renk giderilmesinde, atık su arıtımında, nitrit,  amonyak, demir, mangan gideriminde; yaşanan  ortam havasının dezenfeksiyonunda ozon gazı  kullanılmaktadır.

 Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan  bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır.  Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun balık  hastalıklarına neden olacak durumların ortadan  kaldırılmasında önemli rol oynamaktadır. 

 Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı  şartlar altında klordan 3125 kat daha fazladır.  Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir. Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda ve canlı yetiştiriciliği sanayiinde kullanımını diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır. Kalıntı bırakmadığı için insan sağlığına da zararlı değildir.

 

Ozonun Bakteri ve Virüsler Üzerinde Dezenfeksiyon Etkisi Bakteriler 

Ozon dezenfeksiyonu, hücreyi eriterek (lysing) veya hücre zarını yırtarak meydana gelir. Yaygın bir dezenfektan olan klor ise hücre zarından girerek mikrop enzimlerini inaktive eder. Ozonun bakterisit etkisi; suyun kirliliği, suda çözünmüş madde miktarı, pH, suyun sıcaklığı ve temas süresi gibi bazı etkileşimlere bağlıdır. 

Ozonla suyun yaklaşık 4–10 dakikalık teması, dezenfeksiyonu sağlar. Yaklaşık 0.1– 0.5 mg/L ozon, hemen hemen tüm bakterileri öldürür. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir. Bakteri içeren sular daima erimiş organik maddeleri de içermektedir ki bu maddeler de bir miktar ozon tüketirler. Organik madde içeren suya ozon verildiğinde ozon öncelikle sudaki cansız organik maddelerle reaksiyona girer. Bu arada bakterilerin ancak bir kısmını öldürür. Organik maddelerle reaksiyon

 

Tablo 1. Genel olarak ozonlamanın uygulandığı alanlardaki ozon dozajları ve temas süreleri 

Uygulama Alanları

Uygulanan Ozon Dozu (mg/L)

Temas Süresi (dakika)

Şişelenmiş su (Dezenfeksiyon)

0.25 – 1.0

5 – 10

Kullanma suyu  Dezenfeksiyon 

1.5 - 3.0

5 – 10

Bulanıklık giderimi/ mikroflok.

0.5 - 1.5

3 – 10

THM yapıcıların giderimi

1.5 – 3.0

5 – 10

Tat ve koku giderimi

1.0 - 5.0

5 – 10

Renk giderimi (tannin-lignin) 

2.0 - 10.0

15 – 30

Saflaştırılmış su

Toplam organik karbon giderimi 

1.0 - 3.0

1

Boruların sanitasyonu 

1.0 - 3.0

5 – 10

Atık su

5.0 - 15.0

15 – 30

Soğutma kuleleri 

0.1 - 0.4

1

  

bitince bakterileri öldürme oranı süratle artar. Bu yüzden, filtre edilmiş ve granül-aktive  karbondan geçirilmiş sularda dezenfeksiyon için  gerekli olan ozon miktarı, işlem görmemiş  sulara nazaran daha azdır.

 Virüsler

 Virüsler son derece küçük boyutlarıyla  parazitik bir biyolojik yapı grubu oluşturmaktadırlar. Virüslerin, bakteri filtreleri ile tutulmaları mümkün olmadığı gibi santrifüjle  çökeltilmeleri de mümkün olmamaktadır.  Örneğin; en küçük bakteri grubundan biri olan  Thiobacillus thermophilus (spores) 0.5x0.9  mikron (1 mikron: 0.001mm) boyutunda iken virüslerin boyutları 0.008-0.12 mikrona kadar inebilmektedir. Virüs hastalıklarının yayılmasında, suların virüslerle kirlenmesinin büyük  payı olduğu kesindir. Ozonlama ile virüs  uzaklaştırma veya etkisiz hale getirme  mümkündür.

Ozonla Atık Suların Dezenfeksiyonu

 Ozonun en geniş çapta kullanıldığı  sahalardan biri de, ikinci derecede veya  biyolojik olarak işlem görmüş atık suların  dezenfeksiyonudur. Ozon, büyük rezervuarlara veya içinde canlıların bulunabileceği yerlere  akan atık suların temizlenmesinde geniş çapta  kullanılmaktadır. Bu tür sularda klora nazaran  ozon ile dezenfeksiyonun avantajları; ozon  bütün virüsleri klordan daha etkin şekilde ortadan kaldırdığı gibi, sularda yaşayan canlıların klordan büyük zarar görmesinin aksine, ozonlama ile suyun bir yandan da oksijence zenginleşmesi sağlandığından, suların doğal dengesinin korunmasıdır. Ozon bu tip sular için bir yandan etkili dezenfeksiyon sağlarken diğer taraftan da rengi ve bulanıklığı giderir, kimyasal oksijen ihtiyacını azaltır.

 

Tablo 2. Balık yetiştiriciliğinde uygulanan ozon  dozu ve süresi

 

Endikasyonları                           Uygulama süresi ve dozu

(mg/L: ppm)

Yumurtaların                          0.5-3 dk süreyle 0.2–1

dezenfeksiyonu

Balık patojenleri                     3 dk süreyle 0.2-1

Su yüzeyinde ekipman-ların 30–60 dk süreyle 0.5–1  dezenfeksiyonu

Balık havuzları                        En fazla 15 dakikalık

uygulama için 0.3

                                               Günde en fazla 5 saatlik uygulama için 0.1

                                                Günde en fazla 8 saatlik

uygulama için 0.067

 

 

Ozon Gazının Balık Yetiştiriciliğinde Kullanımı 

Su kalitesini yükseltir, hızlı büyüme ve gelişme sağlar, mortalite oranını düşürür, balıklar için zararlı nitrit ve organik karbonları yok eder, suyun dezenfeksiyonunu ve oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar ve suyun bulanıklılığını azaltır.

Sonuç olarak ozonlama, su ürünleri yetiştiriciliğinde tank ortamındaki bakteri miktarını azaltılmasına, organik kirliliğin ve parazitleri parçalanarak uzaklaştırmasına, yetiştiricilik ortamında hastalıkların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca larval, yavru ve büyütme dönemi gibi yoğun üretim sistemlerinde ve kapalı devre üretim modelinde çalışan işletmeleride ozonlama uygulamasıyla verimlilik artışı ve üretim sürekliliğinin sağlanacağı kaçınılmazdır.

Ozon ve Diğer Dezenfektanların Oksitleme Güçleri

Oksitleyici Oksitleme Potansiyeli
Ozon    2.07
Hidrojen Peroksit1.77
 Permanganat 1.67 
Hipoklöröz Asit 1.49 
Klor Gazı 1.36
Hipobromöz Asit 1.33 
Oksijen    1.23
Brom1.23
Klor Dioksit  1.09
Hipoklorit  0.95
Klorit    0.94
İyot   0.76

 Genel olarak ozonlamanın uygulandığı alanlardaki ozon dozajları ve temas süreleri  :

Uygulama Alanları                                        Uygulanan Ozon Dozu (mg/L)     Temas Süresi (dakika)

Şişelenmiş su (Dezenfeksiyon)                                  0.25 – 1.0                                          5 – 10

Kullanma suyu  Dezenfeksiyon                                 1.5 - 3.0                                            5 – 10

Bulanıklık giderimi/ mikroflok.                                 0.5 - 1.5                                            3 – 10

THM yapıcıların giderimi                                           1.5 – 3.0                                           5 – 10

Tat ve koku giderimi                                                   1.0 - 5.0                                            5 – 10

Renk giderimi (tannin-lignin)                                    2.0 - 10.0                                          15 – 30

saflaştırılmış su   

Toplam organik karbon giderimi                                1.0 - 3.0                                            1

Boruların sanitasyonu                                                  1.0 - 3.0                                            5 – 10

Atık su                                                                           5.0 - 15.0                                          15 – 30

Soğutma kuleleri                                                         0.1 - 0.4                                         1

Kaynaklar

Özden, Ö., Başaran, F., Muhtaroğlu, G., Akuakültürde Yeni Bir Uygulama: Ozon Teknolojisi, Aquaculture and Fisheries, s.22-28, 2006.

URL-1.http://www.opalsu.com.tr/site/tr/ kullanim_alanlari/ balik_tesis.asp

URL 2. http://www.opalsu.com.tr/site/tr/ ozon_hakkinda/ index.asp

URL-3.http://www.ozonuygulamalari.com/