Atık Su Arıtımında Ozon Kullanımı:

ATIK SU REHABİLATASYONU NEDİR?

Atık su arıtma, suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesi işlemidir.
 
Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılmaktadır. 
Sistem kazanımları :
•    Mikrobiyolojik kirlilik yükünü azaltır
•    BOİ ve KOİ değerlerini düşürür
•    Suda çözülmüş ağır metallerinin gideriminde etkilidir.
•    Çamur susuzlaştırmaya giden çamur miktarını yüksek oranda azaltır.
•    Su da renk giderimi (PT-CO) sağlar
•    Suda ve arıtma sahasında oluşan kötü kokuyu yok eder.

 Ozonun Bakteri ve Virüsler Üzerinde Dezenfeksiyon Etkisi :
Bakteriler  :
       Ozon dezenfeksiyonu, hücreyi eriterek (lysing) veya hücre zarını yırtarak meydana gelir. Yaygın bir dezenfektan olan klor ise hücre zarından girerek mikroorganizma enzimlerini inaktive eder.

        Ozonun bakterisit etkisi; suyun kirliliği, suda çözünmüş madde miktarı, pH, suyun sıcaklığı ve temas süresi gibi bazı etkileşimlere bağlıdır.  Ozon gazıyla suyun yaklaşık 4–10 dakikalık teması, dezenfeksiyonu sağlar. Yaklaşık 0.1– 0.5 mg/L ozon, hemen hemen tüm bakterileri öldürür. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir. Bakteri içeren sular daima erimiş organik maddeleri de içermektedir ki bu maddeler de bir miktar ozon tüketirler. Organik madde içeren suya ozon verildiğinde ozon öncelikle sudaki cansız organik maddelerle reaksiyona girer. Bu arada bakterilerin ancak bir kısmını öldürür. Organik maddelerle reaksiyon bitince bakterileri öldürme oranı süratle artar. Bu yüzden, filtre edilmiş ve granül-aktive karbondan geçirilmiş sularda dezenfeksiyon için gerekli olan ozon miktarı, işlem görmemiş sulara nazaran daha azdır. 
 
Virüsler :
         Virüsler son derece küçük boyutlarıyla parazitik bir biyolojik yapı grubu oluşturmaktadırlar. Virüslerin, bakteri filtreleri ile tutulmaları mümkün olmadığı gibi santrifüjle çökeltilmeleri de mümkün olmamaktadır. Örneğin; en küçük bakteri grubundan biri olan Thiobacillus thermophilus (spores) 0.5x0.9 mikron (1 mikron: 0.001mm) boyutunda iken virüslerin boyutları 0.008-0.12 mikrona kadar inebilmektedir. Virüs hastalıklarının yayılmasında, suların virüslerle kirlenmesinin büyük payı olduğu kesindir. Ozonlama ile virüs uzaklaştırma veya etkisiz hale getirme mümkündür. 
  
     Ozo gazıyla Atık Suların Dezenfeksiyonu,  ikinci derecede veya biyolojik olarak işlem görmüş atık suların dezenfeksiyonudur. Ozon gazı, büyük rezervuarlara veya içinde canlıların bulunabileceği yerlere akan atık suların temizlenmesinde geniş çapta kullanılmaktadır. Bu tür sularda klora nazaran ozon ile dezenfeksiyonun avantajları; ozon bütün virüsleri klordan daha etkin şekilde ortadan kaldırdığı gibi, sularda yaşayan canlıların klordan büyük zarar görmesinin aksine, ozonlama ile s yun bir yandan da oksijence zenginleşmesi sağlandığından, suların doğal dengesinin korunmasıdır. Ozon bu tip sular için bir yandan etkili dezenfeksiyon sağlarken diğer taraftan da rengi ve bulanıklığı giderir, kimyasal oksijen ihtiyacını azaltır.